Bungalowparken Nederland last minute bungalowpark
bungalowpark aanrader in Nederland
Center Parcs
vakantieprovincies nederland
imagemap bungalowparken Zuid-Holland bungalowparken Groningen bungalowparken Friesland bungalowparken Drenthe bungalowparken Noord Holland bungalowparken Zeeland bungalowparken Noord Brabant bungalowparken Limburg bungalowparken Flevoland bungalowparken Overijssel bungalowparken Gelderland bungalowparken Utrecht

last minute bungalowpark Nederland


Bungalowpark nederland

vakantieparken Bungalowparken Nederland

Disclaimer

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Bungalows-nederland.nl is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door Bungalows-nederland.nl gecreëerde site. Bungalows-nederland.nl wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen). De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. Bungalows-nederland.nl geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door Bungalows-nederland.nl uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Privacy

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Bungalows-nederland.nl zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Bungalows-nederland.nl is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Bungalows-nederland.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. Bungalows-nederland.nl is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

e vinden je privacy belangrijk. Daarom vragen we je alleen om gegevens die we echt nodig hebben, en delen we je gegevens nooit met andere partijen.

Bungalows-nederland.nl is een website waar je gratis een verlanglijstje kunt maken voor je verjaardag of voor een andere gelegenheid. Het gebruik van de website is volledig gratis.

Bedrijfsgegevens

 • Bedrijfsnaam: N-point Internet Producties
 • Adres: Esschenbruggerdijk 57 – 7742PC Coevorden
 • Kvk nr: 04072315
 • BTW nr: NL 0919.92.400 B.01
 • Tel: +31 (0) 643 588 571
 • Email: info@bungalows-nederland.nl

Gehanteerde begrippen

In dit statement wordt verstaan onder:

 • Bungalows-nederland.nl: Dienst aangeboden door N-point Internet Producties
 • Bungalows-nederland.nl: De eenmanszaak N-point Internet Producties gevestigd te Coevorden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04072315 die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens en die het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
 • Dienst:De dienst aangeboden door Bungalows-nederland.nl op www.Bungalows-nederland.nl omvat het maken en bijhouden van een eigen verlanglijst en het trekken van lootjes met aangewezen personen en het inzien van lijstjes van andere gebruikers.
 • Gebruiker: Betrokkene in de zin van de Wet bescherming Persoonsgegevens op wie een persoonsgegeven betrekking heeft
 • Toestemming: Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat de hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt
 • Persoonsgegevens:  Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Privacy Statement: Dit privacy statement van Bungalows-nederland.nl waarin is opgenomen de wijze waarop Bungalows-nederland.nl persoonsgegevens verwerkt.
 • Werkzaamheden: Diensten die Bungalows-nederland.nl levert en verzorgt, in het bijzonder de dienst aangeboden op www.Bungalows-nederland.nl.

Doel van de verwerking

Bungalows-nederland.nl verwerkt persoonsgegevens met als doel het aanbieden en verbeteren van de Dienst. Bungalows-nederland.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren of verbeteren van de Dienst.

Bungalows-nederland.nl maakt gebruik van de volgende dataverwerkers:

 • Peweb.nl – Algemene hosting en opslag van gegevens
 • Google Analytics – Verzamelen van statistieken van de website

Soorten persoonsgegevens en wijze van verkrijging

 • Persoonsgegevens worden alleen bij de Gebruiker zelf verzameld
 • Gebruiker geeft Toestemming aan Bungalows-nederland.nl om persoonsgegevens van Gebruiker te verwerken
 • Bungalows-nederland.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies voor het aanbieden en verbeteren van de Dienst.

De verwerking van persoonsgegevens

 • Bungalows-nederland.nl verwerkt in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze de persoonsgegevens.
 • Bungalows-nederland.nl zal de persoonsgegevens niet verwerken op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen.
 • Bungalows-nederland.nl zal de persoonsgegevens van Gebruiker maximaal één jaar na verwijdering van de Account door Gebruiker bewaren in een vorm die het mogelijk maakt de Gebruiker te identificeren, tenzij langer bewaren noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en/of verwerkt. Geanonimiseerde gegevens blijven langer bewaard ten behoeve van historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden indien en voor zover Bungalows-nederland.nl de nodige voorzieningen heeft getroffen teneinde te verzekeren dat de betreffende gegevens uitsluitend voor deze doeleinden worden gebruikt.
 • Bungalows-nederland.nl legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 • Bungalows-nederland.nl verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens (gegevens met betrekking tot iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, nationaliteit, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging).
 • Bungalows-nederland.nl verwerkt geen persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie

Bezwaren persoonsgegevens

 • Iedere Gebruiker heeft recht op informatie, inzage en correctie van de gegevens die over hem zijn vastgelegd. Een aanvraag hiertoe kan worden ingediend via info@Bungalows-nederland.nl.

Rechtstreekse toegang tot persoonsgegevens

 • Uitsluitend Bungalows-nederland.nl en door Bungalows-nederland.nl aangewezen personen die in opdracht van Bungalows-nederland.nl persoonsgegevens verwerken, invoeren, wijzigen of verwijderen, hebben rechtstreekse toegang tot de persoonsgegevens van de Gebruiker.
 • Bungalows-nederland.nl en de personen die zijn belast met de uitvoering van technische werkzaamheden zijn verplicht tot strikte geheimhouding omtrent de persoonsgegevens waarvan zij kennis hebben kunnen nemen, behoudens voor zover enig wettelijk opgelegde plicht of de noodzaak tot mededeling voortvloeiende uit hun taak.

Toezicht op naleving en overige bepalingen

 • Het College Bescherming Persoonsgegevens is op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens bevoegd toe te zien op de naleving van de in dit privacy statement opgenomen bepalingen.
 • Bungalows-nederland.nl verwijst in haar gebruikersovereenkomst naar dit privacy statement. Dit privacy statement is te vinden op de website van Bungalows-nederland.nl en wordt op verzoek kosteloos aan de verzoeker verstrekt.

 

Diensten van derden

Google Analytics
Bungalows-nederland.nl maakt gebruik van Google Analytics voor het verzamelen en analyseren van bezoekersstatistieken. Lees het privacy-beleid van Google.

Aanpassingen

Dit privacybeleid kan af en toe worden aangepast. Daarom raden we je aan dit document af en toe opnieuw door te lezen. Belangrijke wijzigingen worden aangekondigd.

Privacy is erg belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met alle gegevens. Wij vragen alleen gegevens die nodig zijn voor het doel van het maken van een verlanglijstje. We delen je gegevens niet met andere partijen.

Cookies

Bungalows-nederland.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine onschadelijke bestanden die op je computer worden geplaatst. Hierdoor blijf je bijvoorbeeld ingelogd op de website. Cookies kun je blokkeren of verwijderen via de instellingen van je webbrowser, maar het gevolg kan zijn dat de website dan niet meer goed werkt.

 

Advertenties

Er kunnen advertenties worden getoond op Bungalows-nederland.nl. Suggesties ter verbetering van Bungalows-nederland.nl zijn altijd welkom. Neem daarvoor contact met ons op via info@bungalows-nederland.nl

 bungalowparken nederland en vakantieparken


В рамках нашего партнёрства с Vavada, мы рады предложить нашим посетителям уникальный игровой опыт. Сотрудничество с Вавада позволяет нам обеспечить не только лучшие игры, но и особые бонусы для наших пользователей. Присоединяйтесь к нам, чтобы не упустить выгодные бонусы от нашего дорогого партнёра Вавада.